RODO obowiązek informacyjny czytelnicy.

 

______________________________________________________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH MONITORING WIZYJNY

Zgodnie  z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych (dalej zwanym także „ADO”) jest Książnica Stargardzka, z siedzibą w Stargardzie przy ulicy Mieszka I Nr 1, 73-110 Stargard, posiadająca NIP 8541486254.2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@ksiaznicastargardzka.pl lub pisemne na adres ADO.3. Pani/a dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym  na terenie monitorowanym oraz zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie osób i mienia oraz art.22² Kodeksu Pracy.4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być: policja, prokuratura, sądy i inne uprawnione organy.5. Pani/a  dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.6. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/a zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.7. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres do 3 miesięcy lub dłuższy jeżeli toczone będzie postępowanie, na wniosek pisemny organu.8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ), jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie  z wymogami prawnymi.

Losowe zdjęcia

klub-lataj%c4%85cych-ciotek-dkk-49 OLYMPUS DIGITAL CAMERA Międzynarodowy Dzień Kota w Książnicy (30) 2016-02-29-ts_-l1030774

Archiwa

biuletyn
Książnica Stargardzka - 2022