Z dziejów Biblioteki

„Tylko w bibliotece dotkniesz pełnej magii znaczeń…” (K.Kopacki)

Idea zorganizowania publicznych bibliotek powszechnych w powiecie stargardzkim pojawiła się już w pierwszych dniach po zakończeniu II Wojny Światowej. We wrześniu 1945 roku powołana zostaje w Stargardzie Komisja Opieki nad Książkami, która ma za zadanie przyjmować w darze książki od mieszkańców. W tym też celu w październiku 1945 roku utworzono w mieście Komitet Biblioteczny. 1 listopada 1946 roku Powiatowy Inspektorat Szkolny powołuje w Stargardzie Powiatową Bibliotekę Publiczną. Pierwszym jej kierownikiem zostaje pani Helena Pulnarowicz.

Księgozbiór liczy 235 książek, zarejestrowanych jest 150 czytelników i 2.215 wypożyczeń w I kwartale 1947 roku. 1 lutego 1948 roku z Powiatowej Biblioteki Publicznej wydzielona zostaje Miejska Biblioteka Publiczna, którą kieruje pani Romualda Sękowa. Biblioteka powiatowa podejmuje organizację bibliotek na terenie powiatu. Dzięki uzyskanym środkom finansowym zakupuje dwa tysiące książek, które przekazuje m.in. tworzącym się bibliotekom w Chociwlu, Dobrzanach, Ińsku i Suchaniu.

W 1949 roku placówka przenosi się do nowego lokalu przy ulicy Czarnieckiego. Kierownikiem biblioteki zostaje pani Wincentyna Dąbrowska. W 1950 roku na terenie powiatu stargardzkiego działa już 17 bibliotek. W 1952 roku biblioteka miejska przeniesiona zostaje do lokalu przy obecnej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 1954 roku, uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie, następuje połączenie biblioteki powiatowej z miejską – tworząc Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Stargardzie Szczecińskim, którą kieruje pan Bronisław Konicki. Połączony księgozbiór liczy 30.972 książek. W 1956 roku biblioteka zajmuje II miejsce w konkursie na najlepszą bibliotekę województwa szczecińskiego. 14 września 1960 roku zostaje uruchomiona pierwsza w mieście i województwie filia biblioteczna z wolnym dostępem do półek z książkami. W 1961 roku biblioteka uzyskuje I miejsce w konkursie na najlepszą bibliotekę w województwie szczecińskim.

W 1967 roku po długich staraniach, uzyskano zgodę na odbudowę, dla potrzeb biblioteki, zrujnowanej w wyniku działań wojennych XVI – wiecznej zabytkowej kamienicy mieszczańskiej – zwanej Domem Kletzanów lub Domem Rohledera – przy ulicy Mieszka I nr 1. Dwa lata później położony zostaje kamień węgielny pod nowy gmach biblioteki. Szczególny przykład osobistego zaangażowania w dzieło odbudowy obiektu wykazuje ówczesny kierownik – późniejszy dyrektor biblioteki – pan Bronisław Konicki. Po czterech latach odbudowy, 22 września 1973 roku następuje otwarcie nowego obiektu biblioteki w Stargardzie Szczecińskim, w którym biblioteka znajduje się do dnia dzisiejszego. Uczestniczy w nim ówczesny Minister Kultury i Sztuki, a uroczystość oddania mieszkańcom Stargardu nowej placówki jest jednym z punktów programu Centralnej Inauguracji Roku Kulturalno – Oświatowego 1973/74. 7 lipca 1975 roku, decyzją Wojewody Szczecińskiego, powołano Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną Oddział w Stargardzie Szczecińskim, która otrzymuje nowy statut i regulamin organizacyjny. Zwiększa się jej nadzór merytoryczny nad bibliotekami w terenie.

W 1978 roku dyrektorem biblioteki zostaje pani Aleksandra Kwiecińska. W 1983 roku, za wysokie wyniki w rozwoju czytelnictwa w naszym mieście i całym rejonie, zespół pracowników biblioteki otrzymuje wojewódzką nagrodę w dziedzinie kultury. W 1991 roku biblioteka, jako placówka samorządowa, pełni zlecone funkcje ponadlokalne w stosunku do 29 placówek na terenie byłego powiatu stargardzkiego.

W latach dziewięćdziesiątych następuje powolne ograniczanie działalności biblioteki, w tym – niestety – likwidacja sześciu z siedmiu funkcjonujących w mieście filii bibliotecznych. Następuje także stopniowe ograniczanie przeznaczanych środków na jej funkcjonowanie, co wiąże się m.in. ze zmniejszaniem dokonywanych do księgozbioru zakupów oraz redukcją zatrudnienia.

Uchwałą Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 sierpnia 1992 roku biblioteka zostaje przekształcona w Miejską Bibliotekę Publiczną, nadając jej nowy statut organizacyjny.

W 2002 roku dyrektorem biblioteki zostaje pan Krzysztof Kopacki. Zostają podjęte liczne działania mające na celu przywrócenie stargardzkiej bibliotece jej znaczenia i atrakcyjności. Zdynamizowana zostaje rozległa współpraca ze środowiskiem: innymi instytucjami kultury, szkołami wszystkich szczebli, organizacjami i stowarzyszeniami. W nowej Sali Wystawowej, 7 czerwca 2002 roku, ma miejsce otwarcie pierwszej z cyklu kilkudziesięciu wystaw. Biblioteka staje się organizatorem cyklicznej, wielkiej imprezy masowej dla mieszkańców miasta i powiatu – Festynu artystycznego na ulicy „Magicznej”, co – jako przedsięwzięcie przygotowywane przez instytucję taką jaką jest biblioteka – jest unikatowym projektem w skali całego kraju. Biblioteka staje się m.in. inicjatorem akcji charytatywnych mających na celu wsparcie czytelnictwa, także poza granicami naszego kraju. Inicjowane są nowe formy pracy, zwłaszcza z najmłodszymi czytelnikami ( konkursy czytelnicze, recytatorskie, ortograficzne, plastyczne, promocje książek, aktywny udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, bloki feryjne zimowe i letnie i wiele innych przedsięwzięć). Cały czas postępuje modernizacja oraz informatyzacja biblioteki. Oba te zjawiska nabrały, zwłaszcza w ostatnich kilkunastu miesiącach, wyjątkowego tempa

7 sierpnia 2002 roku, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Miasta Stargardu Szczecińskiego a Zarządem Powiatu Stargardzkiego, biblioteka ponownie przyjmuje na siebie wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej, obejmując nadzór merytoryczny nad bibliotekami na terenie powiatu stargardzkiego. Biblioteka ponownie tworzy sieć biblioteczną, w której znajduje się obecnie 27 placówek bibliotecznych w dziesięciu gminach powiatu stargardzkiego. Po konsultacjach i zasięgnięciu opinii w Ministerstwie Kultury, uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2003 roku, biblioteka uzyskuje prawo używania dumnej nazwy: Książnica Stargardzka.

Bibliotece zostaje nadany nowy statut i struktura organizacyjna. Udaje się również utrzymać jedyną, pozostałą w mieście filię biblioteczną. 29 marca 2004 roku następuje uroczyste otwarcie jej nowej siedziby na Osiedlu Letnim.

W Książnicy Stargardzkiej pracuje obecnie 20 osób, w tym 12 bibliotekarzy w działach otwartej pracy z czytelnikiem. Biblioteka obsługuje ponad 10 tysięcy zarejestrowanych czytelników. Książnicę dziennie odwiedza średnio 270 osób, miesięcznie blisko 7 tysięcy, a w ciągu każdego roku blisko 80 tysięcy. Można powiedzieć, że Książnica Stargardzka w ciągu 12 miesięcy, każdego roku, gości cały Stargard i okolice.

Losowe zdjęcia

dsc00025 miniaturowe-cacka 2017-06-18-ts_-img_1595 20170618_150826

Archiwa

biuletyn
Książnica Stargardzka - 2023