Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Książnicy Stargardzkiej

Wstęp Deklaracji

Książnica Stargardzka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Książnicy Stargardzkiej.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2024-01-31.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-01-31.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-01-31.

Deklaracja sporządzona została we współpracy z firmą, która zbudowała stronę internetową Książnicy Stargardzkiej.

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnościami

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Po prawej, przy krawędzi strony umiejscowiona jest ikona Pomocnika, po kliknięciu której wysunie się menu z opcjami:

 • powiększenie i pomniejszenie wielkości liter,
 • zmiana kontrastu,
 • tryb światła
 • podkreślenie linków

Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. Linki otwierają się w tym samym oknie, za wyjątkiem tych prowadzących do stron zewnętrznych, które są odpowiednio oznaczone. Zachowany jest czytelny kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Artykuły pisane są zrozumiałym tekstem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie stron. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Staramy się zapewnić dostępność naszych serwisów, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić stronę Książnicy Stargardzkiej, prosimy o kontakt pod adres e‑mail: sekretariat@ksiaznicastargardzka.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Borchardt, adres poczty elektronicznej sekretariat@ksiaznicastargardzka.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

Dostępność architektoniczna

 1. Książnica Stargardzka znajduje się w następującej lokalizacji: siedziba główna przy ul. Mieszka I 1 w Stargardzie, Filia nr 1 przy ul. Pogodnej 16/U/1 w Stargardzie, Filia nr 2 przy ulicy ul. Czesława Tańskiego 6 E/9 w Stargardzie.
 2. Książnica Stargardzka użytkuje dwa budynki wewnętrznie połączone ze sobą ciągami komunikacyjnymi poziomymi i pionowymi.
 3. Do budynku prowadzi sześć wejść, w tym trzy dla użytkowników Książnicy Stargardzkiej, pozostałe to wyjścia ewakuacyjne lub służbowe. Dla użytkowników: wejście po schodach od strony ul. Mieszka I, wejście do platformy dla niepełnosprawnych od strony Mieszka I, wejście od ul. Pocztowej prowadzące do Pracowni Kreatywności.
 4. Budynek jest przystosowany do poruszania się po nim przez osoby niepełnosprawne, w tym na wózku inwalidzkim oraz z wózkami dziecięcymi.
 5. Pomiędzy kondygnacjami można przemieszczać się schodami lub platformą dla niepełnosprawnych. Wewnątrz platformy dla niepełnosprawnych oprócz kontrastowych napisów znajdują się też oznaczenia w alfabecie Braille’a.
 6. W budynku istnieją dwie klatki schodowe prowadzące na wyższe kondygnacje. Stopnie pomalowane są w kontrastowych kolorach, dedykowanych osobom słabowidzącym.
 7. Książnica Stargardzka ma do wypożyczenia Czytaki4 dla osób z dysfunkcjami wzroku, ponadto laptopy, dostęp do Wi-Fi, oraz komputer dostosowany dla osób z różnymi niepełnosprawnościami dostępny w Czytelni Głównej i Informatorium.
 8. W Wypożyczalni Głównej posiadamy do wypożyczenia książki z dużą czcionką dla osób z dysfunkcjami wzroku, a w Strefie Multimediów książki do słuchania.
 9. W budynku są cztery pętle indukcyjne (Czytelnia Główna i Informatorium, Wypożyczalnia Główna, Dział Animacji Czytelniczej i Kulturalnej, Pracownia Kreatywności).
 10. Na parterze i piętrze w starej części budynku znajdują się po dwie toalety, w tym jedna dla osób niepełnosprawnych z oznaczeniami w alfabecie Braille’a. W nowej części znajdują się toalety – po jednej na piętro — z przewijakiem dla dzieci.
 11. W budynku są dwie szatnie, jedna po wejściu do starej części, druga w Pracowni Kreatywnej.
 12. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 13. Książnica Stargardzka nie posiada tłumacza polskiego języka migowego.
 14. Większość lad recepcyjnych i wszystkie stanowiska czytelnicze są przystosowane do potrzeb osób korzystających z wózków inwalidzkich.
 15. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia nr 1 ul. Pogodna 16/U/1

 1. Wejście do Filii jest bez progów architektonicznych.
 2. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia nr 2 ul. Czesława Tańskiego  6 E/9

 1. Wejście do Filii jest bez progów architektonicznych.
 2. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Książnica Stargardzka ul. Mieszka I 1 73–110 Stargard, Polska

E‑mail: sekretariat@ksiaznicastargardzka.pl

Strona internetowa: https://ksiaznicastargardzka.pl