Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Biblioteka informuje, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Książnica Stargardzka z siedzibą przy ul. Mieszka I 1, kod pocztowy: 73–110 Stargard, numer tel. (91) 578 – 82 – 40, adres e‑mail: sekretariat@ksiaznicastargardzka.pl

Inspektorem Ochrony Danych w Książnicy Stargardzkiej jest Pan Łukasz Rozesłański – iod@ksiaznicastargardzka.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) oraz f) RODO w celu realizacji zadań statutowych Książnicy, w tym w celu udostępniania zbiorów, ochrony materiałów bibliotecznych, świadczenia usług bibliotecznych, w celach statystycznych oraz dochodzeniu ewentualnych roszczeń prawnych.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane tylko przez osoby upoważnione zobowiązane do zachowania poufności (pracownicy Książnicy).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów, zatem konieczne dla korzystania z usług Książnicy.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o udzieloną zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Okres przez który dane są przetwarzane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

  • okres, który jest niezbędny do wykonywania zadań lub ochrony interesów administratora,
  • przepisy prawa, które mogą obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
  • okres na jaki została udzielona zgoda.

Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

Pliki cookie

Strona internetowa Książnicy Stargardzkiej używa plików cookies m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez stronę internetową do urządzenia internauty.

Stosujemy dwa typy plików cookies:

  • wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),
  • funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika).